Spridningsvillkor för gödselmedel med animaliska biprodukter

2019-03-20 20:56 av Lars Jakobsson 

KRAV
Box 1037
751 40 Uppsala

 

Spridningsvillkor för gödselmedel med animaliska biprodukter


Svenska Vallföreningen har synpunkter på rubricerat förslag. Svenska Vallföreningen hävdar grovfoderodlarnas intressen, verkar för ett lönsamt utnyttjande av grovfoderväxter och bete samt påverkar och stödjer forskning, försök och rådgivning på vallområdet. Vi är en ideell förening med cirka 2 500 medlemmar bestående av lantbrukare samt tjänstemän inom privat och offentlig verksamhet. Vi har 16 lokalföreningar i landet.

 

Våra synpunkters gäller avsnitt C i Remiss – regler för lantbruk med svar 30 mars 2018. Beträffande fråga 2 (och även 3) om det ska vara möjligt att sprida gödselmedel med animaliska biprodukter under förutsättning att det inte träffar ätlig del av grödan på vall mellan skördar anser vi att svaret bör vara positivt. Alternativet är att återtag av rötrester omöjliggörs för leverantörer till biogasanläggningen och att producenter utan djur inte får tillgång till behövligt gödselmedel. Detta medför stora svårigheter för ekojordbruket att delta i kretsloppet vilket förutsätter att det måste finnas möjligheter till återföring. Biogödsel har en större andel lättillgängligt NH4, fungerar i torra förhållanden, är mkt mer finfördelat än flytgödsel och tränger därför bättre ner i jorden. Frågan huruvida det finns risker är svårbedömd men den hänger samman med vilken teknik som används på olika typer av jordar. Det finns trycksatta spridningsramper som lämpligen kan komma till användning. De tidigare använda myllningsaggregaten riskerar att skada grödan.


Med vänlig hälsning/enligt uppdrag
Anna Carlsson, ordförande